Regulamin usługi

Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko"

 1. §1
  Postanowienia ogólne

  1. Regulamin Usługi "Gdzie Jest Dziecko”, dalej „Regulamin” określa zasady świadczenia usługi „Gdzie Jest Dziecko”, dostępnej za pośrednictwem strony internetowej www.gdziejestdziecko.plus.pl i komunikacji SMS przy pomocy telefonu komórkowego, a także zasady wysyłania wiadomości SMS do Klientów oraz abonentów innych krajowych i zagranicznych sieci GSM za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej www.gdziejestdziecko.plus.pl, dalej „Usługa”.
  2. Usługę świadczy Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 20908, kapitał zakładowy 3 510 300 000 zł, NIP 527-10-37-727, Regon 011307968, dalej „Polkomtel”.
  3. Definicje:
   • Usługa– usługa „Gdzie Jest Dziecko”, świadczona przez Polkomtel usługa telekomunikacyjna o podwyższonej opłacie dostępna dla Klientów którzy podejmą działania opisane w Regulaminie, w ramach której dodatkowym świadczeniem jest usługa Lokalizacji LBS (Location Based Service) oparta o komunikację SMS i stronę www, dostarczana przez Locon Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – XVII Wydział KRS w Szczecinie pod numerem KRS 0000132823, o kapitale zakładowym 1 000 000,00 PLN, numer NIP 852-10-13-334, numer REGON 812527552 dalej „Dostawca” oraz usługa wysyłania wiadomości SMS do Klientów oraz abonentów innych krajowych i zagranicznych sieci GSM dostarczana przez Polkomtel.
   • Lokalizacja LBS – Location Based Service – system lokalizacji karty SIM w oparciu o infrastrukturę GSM.
   • SMS – (Short Message Service), system krótkich wiadomości tekstowych.
   • Zapytanie o lokalizację / lokalizacja – weryfikacja położenia geograficznego użytkownika monitorowanego (Dziecka) w danym momencie.
   • sieć Polkomtel –sieć telekomunikacyjna, której operatorem jest Polkomtel.
   • Serwis- serwis internetowy udostępniony pod adresem www.gdziejestdziecko.plus.pl
   • Klient/Klienci- Abonent w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, Użytkownik Simplus/Sami Swoi w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników, Abonent Simplus/Sami Swoi w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Użytkownik MIXPLUS w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MixPlus, Abonent MIXPLus w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów MixPlus, Użytkownik 36.6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 36.6, Abonent 36.6 w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 36.6,
   • Rodzic- posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz pełnię władzy rodzicielskiej Klient będący rodzicem lub opiekunem prawnym Dziecka
   • Dziecko- osoba, która nie ukończyła 18-tego roku życia.
   • Konto Użytkownika Usługi-konto punktowe Użytkownika Usługi służące do korzystania z Usługi. Użytkownik Usługi zasila to konto punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z §10 ust.3. Wysyłanie Zapytań o lokalizację lub wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu opiera się na tym koncie i jest uzależnione od dysponowania przez Klienta na koncie wystarczającą liczbą punktów (Wartością Konta Użytkownika Usługi).
   • Wartość Konta Użytkownika Usługi– ilość zgromadzonych przez Użytkownika Usługi punktów na Koncie Użytkownika Usługi poprzez jego zasilanie w wyniku wysyłania wiadomości SMS Premium, o których mowa w tabeli z §10 ust.3. Wartość Konta Użytkownika Usługi ulega zwiększeniu- w przypadku aktywacji Pakietu lub Pakietu Cyklicznego lub zmniejszeniu- w przypadku wykonania Zapytania o lokalizację lub wysłania SMS z Serwisu na zasadach opisanych w Regulaminie.
   • Pakiet – liczba punktów możliwych do wykorzystania w Usłudze.
   • Cykliczny (automatyczny) Pakiet / Pakiet cykliczny – liczba punktów możliwych do wykorzystania w Usłudze zasilająca Konto Użytkownika Usługi automatycznie w okresach aktualizacji Pakietu cyklicznego wskazanych w tabeli z § 10 ust.3; co oznacza automatyczne naliczanie opłat za Pakiet cykliczny we wskazanych w Regulaminie okresach aktualizacji.
   • Wartość konta - w rozumieniu wymienionych w pkt g powyżej regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązujących Klientów korzystających z usług przedpłaconych (pre-paid).
   • Aplikacja mobilna Gdzie Jest Dziecko - stworzony i utrzymywany przez Locon Sp. z o.o. program działający na telefonie Klienta, umożliwiający lokalizowanie dzieci oraz wysyłanie wiadomości SMS.
   • WAP push - SMS z gotowym linkiem do strony WAP, z której można pobrać Aplikację mobilną Gdzie Jest Dziecko.
   • APN - Access Point Name - nazwa serwera, który obsługuje transmisję danych.

  §2
  Korzystanie z Usługi

  1. Użytkownikiem Usługi może być każda osoba fizyczna, która:
   • jest Klientem i jednocześnie Rodzicem Dziecka w rozumieniu niniejszego Regulaminu, które wyposażyła w telefon komórkowy z numerem i kartą SIM w sieci Polkomtel,
   • wyrazi wyraźną i dobrowolną zgodę na lokalizowanie karty SIM w sieci Polkomtel powierzonej wraz z telefonem Dziecku w sposób opisany w § 4 Regulaminu,
   • zarejestruje się jako Użytkownik Usługi w sposób opisany w § 3 Regulaminu,
   • korzystając z usług przedpłaconych (pre-paid) -dotyczy Abonentów Simplus/Sami Swoi, Abonentów MIXPLUS, Abonentów 36.6 i Użytkowników Simplus/Sami Swoi, Użytkowników MIXPLUS, Użytkowników 36.6 - posiada Wartość konta umożliwiającą uiszczenie opłat, o których mowa w §10 Regulaminu.
  2. Lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku może odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Dostęp do Serwisu możliwy jest za pośrednictwem przeglądarek internetowych: Internet Explorer minimum w wersji 6, Mozilla Firefox minimum w wersji 2, Opera minimum w wersji 9, Safari minimum w wersji 3.1 oraz Google Chrome.
  4. Korzystanie z usługi możliwe jest z poziomu uprzednio pobranej i aktywowanej aplikacji mobilnej. Aplikacja mobilna działa na telefonach obsługujących JAVA, na telefonach z systemem Android w minimalnej wersji 1.5, na telefonach z systemem Windows Mobile w minimalnej wersji 5 oraz na urządzeniach iPhone oraz iPad.
  5. W celu aktywacji Aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko należy:
   • wysłać SMS o treści: APLIKACJA na numer 8082 (koszt 0 zł z VAT)
   • lub aktywować dowolny pakiet cykliczny zgodnie z działaniem opisanym w §10
   W odpowiedzi Klient otrzyma wiadomość WAP push z linkiem do miejsca, z którego będzie mógł za pomocą sieci Plus, dla Abonentów oraz Użytkowników sieci Plus, pobrać Aplikację mobilną Gdzie Jest Dziecko.
  6. Za pobieranie aplikacji mobilnej Gdzie Jest Dziecko oraz dalsze z niej korzystanie przez APN Internet oraz APN WAP naliczana jest opłata za transmisję danych GPRS zgodnie z obowiązującym Klienta cennikiem usług.

  §3
  Rejestracja w Usłudze

  1. Klient spełniający warunki, o których mowa w § 2 ust. 1 może się zarejestrować w Usłudze w jeden z następujących sposobów:
   1. poprzez założenie konta na stronie internetowej Serwisu www.gdziejestdziecko.plus.pl, dalej „Konta Użytkownika Usługi w Serwisie”, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, przy czym, po dodaniu zgodnie z instrukcjami Dziecka do Usługi Rodzic zostanie poproszony o wyrażenie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku zgodnie z § 4, albo
   2. przez komunikację SMS, poprzez wysłanie na numer 8082 SMS o treści "xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Dziecka do zlokalizowania (koszt wiadomości 0zł z VAT).
   3. poprzez założenie konta z poziomu aplikacji mobilnej, zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, przy czym, po dodaniu zgodnie z instrukcjami Dziecka do Usługi Rodzic zostanie poproszony o wyrażenie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku zgodnie z § 4
  2. Na telefon Dziecka zostanie wysłany SMS z prośbą o zgodę na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku przez numer Rodzica, zgodnie z § 4.
  3. Na telefon Rodzica zostaną wysłane dwie następujące wiadomości SMS:
   1. ze statusem procesu nadawania zgody,
   2. oraz w przypadku zakończenia działań opisanych w § 4 ust. 1:
    • z opisem położenia karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku,
    • z loginem i hasłem do Konta Użytkownika Usługi w Serwisie w przypadku, kiedy Rodzic nie założył jeszcze Konta Użytkownika Usługi w Serwisie
  4. Przejście procesu rejestracji w Usłudze oznacza, że Użytkownik Usługi akceptuje treść Regulaminu, w tym wyraźnie potwierdza zgodę na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku na potrzeby Usługi i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
  5. Osoba rejestrująca się w Usłudze otrzymuje status Rodzica.
  6. Numer telefonu przypisany do karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku lokalizowany przez Rodzica w ramach Usługi otrzymuje status Dziecka.

  §4
  Udzielenie zgody na lokalizację

  1. Udzielenie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku, działającej w sieci Polkomtel możliwe jest poprzez wysłanie dwóch wiadomości SMS z telefonu Dziecka:
   1. pierwszej -o treści "RODZIC xxxxxxxxx" na numer 8082 (koszt wiadomości 0zł z VAT), gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Rodzica, który udziela zgody
   2. drugiej- o treści "ZGODA" na numer 8099 (koszt wiadomości 0zł z VAT).
  2. Podany w komendzie SMS numer telefonu Rodzica zostanie zarejestrowany, jako numer za pomocą, którego Rodzic będzie mógł lokalizować w ramach Usługi kartę SIM powierzoną wraz z telefonem Dziecku.
  3. Wysłanie SMS o treści ZGODA stanowi potwierdzenie wyrażenia dobrowolnej zgody na dokonywanie lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku i uprawnia Polkomtel do lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku w zakresie niezbędnym do wykonywania Usługi.
  4. Wyrażenie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku na potrzeby Usługi jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.
  5. Polkomtel będzie przetwarzał, w tym przekaże Dostawcy wszelkie dane o lokalizacji działającej w sieci Polkomtel karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku wskazujące położenie geograficzne tej karty, wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania Usługi oraz rozpatrywania reklamacji związanych z Usługą.

  §5
  Wycofanie zgody na lokalizację

  1. Wycofanie zgody na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku dla Usługi możliwe jest poprzez wysłanie wiadomości SMS z telefonu Dziecka o treści "USUN" na numer 8099 (koszt wiadomości 0zł z VAT).
  2. Wysłanie SMS, o którym mowa wyżej spowoduje uniemożliwienie lokalizowania karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku w ramach Usługi. Żaden zarejestrowany Rodzic nie będzie mógł już lokalizować tej karty SIM, z której wysłano SMS o treści powyżej określonej.
  3. Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie lub za pomocą SMS, dlaczego lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku nie jest możliwa.
  4. Aby ponownie uruchomić Usługę Rodzic powinien postępować zgodnie z zapisami §3 i §4.

  §6
  Informowanie o udzielonych zgodach

  W celu sprawdzenia jakie numery mogą lokalizować kartę SIM powierzoną wraz z telefonem Dziecku, należy wysłać jedną wiadomość SMS z karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku o treści: "KTO" na numer 8082 (koszt wiadomości 0zł z VAT).

  §7
  Lokalizacja

  Lokalizowanie karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku w ramach Usługi możliwe jest poprzez:
  1. Serwis:
   1. na żądanie Rodzica, lokalizacja odbywa się przez kliknięcie na przycisku „Lokalizuj” w Serwisie znajdującego się obok imienia Dziecka.
   2. poprzez kalendarz planowania lokalizacji w Serwisie. Plan lokalizacji definiuje się w kalendarzu oddzielnie dla każdego Dziecka.
  2. Komunikację SMS. Rodzic wysyła wiadomość na numer 8082 (koszt 0zł z VAT) o treści:
   1. "GDZIE xxxxxxxxx", gdzie xxxxxxxxx oznacza 9–cio cyfrowy numer telefonu Dziecka do zlokalizowania, lub
   2. "GDZIE imię lub pseudonim Dziecka", gdzie imię lub pseudonim Dziecka oznacza imię lub pseudonim Dziecka zarejestrowany przez Rodzica na jego Koncie Użytkownika w Serwisie
  3. Aplikację mobilną. Rodzic zaznacza wybrane dziecko i wybiera opcję "Lokalizuj".
  4. Usługa aktywuje lokalizację wyłącznie gdy spełnione są warunki niniejszego Regulaminu, w tym Rodzic posiada uprawnienia do lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem wskazanemu Dziecku oraz posiada Wartość Konta Użytkownika Usługi umożliwiającą wykonanie Zapytania o lokalizację- spełnił warunki opisane w § 10. W przeciwnym wypadku Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie lub za pomocą SMS dlaczego lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku nie jest możliwa.
  5. Lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku zostanie zaprezentowana:
   1. w postaci opisu oraz w postaci położenia na mapie, dla lokalizacji zleconej z Serwisu,
   2. w postaci opisu słownego, dla lokalizacji zleconej przez komunikację SMS. Lokalizacje wykonane przez SMS będą widoczne w Serwisie.
  6. Dokładność lokalizacji karty SIM powierzanej wraz z telefonem Dziecku jest zależna od wielu czynników technicznych, które zmieniają się zależnie od obszaru przebywania Dziecka (miasto, poza miastem, budowa sieci w danym obszarze), dlatego Dostawca nie gwarantuje dokładności lokalizacji.
  7. Orientacyjnie można przyjąć, iż zlokalizowane karty SIM powierzone wraz z telefonem Dziecku znajdują się w obszarze o promieniu 600 m prezentowanym na mapie w Serwisie oraz w opisie w wiadomości SMS.
  8. Warunkami koniecznymi lokalizacji karty SIM powierzanej wraz z telefonem Dziecku są:
   1. telefon Dziecka, w którym znajduje się karta SIM w sieci Polkomtel musi być włączony.
   2. telefon Dziecka, w którym znajduje się karta SIM musi znajdować się w zasięgu sieci Polkomtel, w której to sieci jest zalogowana karta SIM powierzona wraz z telefonem Dziecku.
  9. Jeśli jeden z ww. warunków nie zostanie spełniony, lokalizacja karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku nie będzie możliwa. Rodzic otrzyma informację w postaci komunikatu w Serwisie lub za pomocą SMS, dlaczego lokalizacja się nie powiodła.

  §8
  Zasady korzystania z Usługi

  1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady korzystania z Usługi, chyba że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Usługi. Powyższe postanowienie nie narusza ogólnie obowiązujących przepisów prawa co, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie podmioty i osoby zarówno realizujące, jak i korzystające z Usługi.
  2. Usługa polega na lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku i /lub wysyłaniu wiadomości SMS z Serwisu.
  3. Jeden Rodzic może być zarejestrowany w Usłudze tylko jeden raz.
  4. Usługa nie narzuca ograniczeń, co do ilości kart SIM powierzanych wraz z telefonem Dziecku/Dzieciom lokalizowanym przez Rodzica.
  5. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi Użytkownik Usługi może wykorzystać na lokalizację i/lub wysłanie wiadomości SMS z Serwisu. Informacja o Wartości Konta Użytkownika Usługi jest widoczna po zalogowaniu się Użytkownika Usługi w Serwisie.
  6. Zlecenie lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku za pomocą wiadomości SMS na numerze 8082 (koszt SMS 0zł z VAT) zgodnie z §7 ust.2 lub za pomocą Serwisu każdorazowo zmniejsza stan Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1 punkt.
  7. Wysłanie przez Użytkownika Usługi 1 wiadomości SMS z Serwisu powoduje każdorazowo zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi o 1/2 punktu (1 punkt = 2 wiadomości SMS).
  8. Szczegółowy opis reguł i komend Usługi jest opublikowany w Serwisie w sekcji Pomoc.

  §9
  Bezpieczeństwo

  1. Rodzic może lokalizować kartę SIM powierzaną wraz z telefonem Dziecku pod warunkiem, że z karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku wyrażona będzie zgoda na lokalizację zgodnie z treścią w § 4 Regulaminu.
  2. Usługa nie pozwala na lokalizację karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku przez żadnego innego użytkownika końcowego, z wyjątkiem osoby zarejestrowanego Rodzica.
  3. Zgoda na lokalizację wyrażona z karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku obowiązuje wyłącznie w Usłudze i nie stanowi zgody na inne usługi lokalizacyjne.
  4. W chwili rejestracji Rodzica weryfikowana jest sieć operatora, w której działają numery telefonów Rodzica i Dziecka (warunek opisany w § 2 ust.1 a ).
  5. Każda zmiana numeru telefonu Rodzica powoduje konieczność ponowienia wiadomości opisanych w § 4 ust. 1 (udzielenia ponownej zgody na lokalizację) oraz weryfikację posiadania podanego numeru telefonu w sieci Polkomtel.

  §10
  Opłaty w Usłudze. Zasilenie Konta Użytkownika Usługi

  1. Chcąc skorzystać z lokalizacji karty SIM powierzonej wraz z telefonem Dziecku za pośrednictwem Serwisu i/lub poprzez komunikację SMS Użytkownik Usługi powinien:
   1. posiadać odpowiednią liczbę (minimum 1 punkt) punktów na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) umożliwiającą lokalizację zgodnie z §8 ust. 6
   2. wykonać zapytanie lokalizacji karty SIM w Serwisie klikając przycisk „Lokalizuj”, lub
   3. wysyłać SMS na bezpłatny numer 8082 (0PLN z VAT) zgodnie z §7 ust. 2 oraz §8 ust. 6
  2. W przypadku braku wystarczającej liczby punktów na Koncie Użytkownika Usługi Użytkownik Usługi powinien aktywować Pakiet lub Pakiet cykliczny w sposób opisany w ust.3 poniżej.
  3. Istnieją następujące możliwości aktywacji Pakietu/Pakietu cyklicznego. Użytkownik Usługi powinien wysłać SMS o treści wskazanej poniżej w tabeli na jeden z wymienionych w tabeli numerów SMS Premium - w zależności od wybranego przez Użytkownika Usługi pakietu.
  4. Nazwa Pakietu /Pakietu cyklicznego (Ilość punktów zasilających Konto Użytkownika Usługi ) Komenda aktywacji (treść Wiadomości SMS Aktywującej Pakiet /Pakiet cykliczny) Komenda dezaktywacji (treść Wiadomości SMS Dezaktywujacej Pakiet cykliczny ) Okresy aktualizacji Pakietu cyklicznego (automatycznego doładowania Konta Użytkownika Usługi) Cena Netto za SMS (PLN) Cena Brutto za SMS (automatycze doładowanie w przypadku Pakietu cyklicznego) (PLN) Numer SMS Premium
   Pakiet 1 punktu KUP - - 1 1,23 71718
   Pakiet 8 punktów KUP - - 5 6,15 75718
   Pakiet 15 punktów KUP - - 9 11,07 79718
   Cykliczny (Automatyczny) Pakiet 5 punktów START GJD5 STOP GJD5 raz w tygodniu (co 168 godzin) 1 1,23 60130
   Cykliczny (Automatyczny) Pakiet 30 punktów START GJD30 STOP GJD30 raz w tygodniu (co 168 godzin) 5 6,15 60530
   Cykliczny (Automatyczny) Pakiet 65 punktów START GJD65 STOP GJD65 raz w miesiącu/ ( co 720 godzin) 9 11,07 60930
  5. W przypadku wielokrotnego wysłania SMS Premium, o których mowa w tabeli z ust.3 powyżej, aktywowane poprzez wysłanie SMS Premium punkty kumulują się na Koncie Użytkownika Usługi.
  6. W przypadku Pakietu cyklicznego aktywacja przysługujących Użytkownikowi Usługi kolejnych punktów odbywa się w okresach wskazanych wyżej w tabeli. W okresach aktualizacji Pakietu cyklicznego za każdym razem pobierana jest z góry opłata w wysokości określonej w kolumnie „Cena Brutto za SMS” właściwa dla wybranego przez Użytkownika Usługi Pakietu Cyklicznego .
  7. W przypadku aktywacji Pakietu/Pakietu Cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi „Wiadomości SMS Aktywującej Pakiet/Pakiet cykliczny”), na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Aktywująca Pakiet/Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma wiadomość SMS potwierdzający uruchomienie pakietu. Z tytułu wysłania lub otrzymania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest pobierana opłata, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 poniżej.
  8. Przy każdej aktywacji Pakietu/Pakietu cyklicznego Użytkownik Usługi zostanie obciążony z góry opłatą wskazaną w tabeli w ust.3 powyżej (kolumna „Cena brutto za SMS”). W przypadku Użytkowników Usługi, o których mowa w §2 ust.1 d, warunkiem obciążenia opłatą za Usługę jest posiadanie środków na koncie (odpowiedniej Wartości konta) oraz zalogowanie karty SIM do sieci Polkomtel w momencie, w którym zostanie podjęta próba obciążenia tego konta opłatą.
  9. Aktywacja Pakietu/Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za wysyłanie wiadomości SMS aktywujących Pakiet/Pakiet cykliczny w roamingu międzynarodowym zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
  10. Korzystanie z Pakietu Cyklicznego w roamingu międzynarodowym poza krajami Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat za odbieranie wiadomości SMS potwierdzającej uruchomienie Pakietu cyklicznego (automatyczne doładowanie Konta Użytkownika Usługi) zgodnie z cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.
  11. Użytkownik Usługi, który nie chce być obciążany dodatkowymi kosztami za korzystanie z Usługi w roamingu międzynarodowym powinien dezaktywować Usługę w sposób opisany w kolumnie „Komenda Stop” w tabeli z ust.3 powyżej .
  12. W przypadku Użytkowników Usług korzystających z usług przedpłaconych, o których mowa w §2 ust.1 d, warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie Wartości konta w takiej kwocie, aby możliwe było pobranie opłat zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym opłaty za kolejny automatycznie aktywowany, zgodnie z Regulaminem, Pakiet cykliczny oraz opłat, o których mowa w ust.8 i 9 powyżej, o ile Użytkownik Usługi będzie korzystał z Usługi w roamingu międzynarodowym.
  13. Użytkownikowi Usługi korzystającemu z Pakietu cyklicznego Usługa będzie świadczona na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do momentu dezaktywacji Pakietu cyklicznego (wysłania przez Użytkownika Usługi Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet cykliczny). Użytkownik Usługi aktywujący Pakiet cykliczny wyraża zgodę na każdorazowe automatyczne obciążanie go z góry w okresach wskazanych w tabeli z ust.3 powyżej w kolumnie „Okresy aktualizacji Pakietu cyklicznego” opłatą wskazaną dla aktywowanego Pakietu cyklicznego w tej tabeli w kolumnie „Cena brutto za SMS”).
  14. W celu dezaktywacji Pakietów cyklicznych należy wysłać, z numeru telefonu który został wykorzystany do aktywacji Pakietu cyklicznego, wiadomość SMS o treści podanej w tabeli z ust.3 powyżej w kolumnie „Komenda stop” na numer podany w tabeli w kolumnie „Numer SMS” („Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny”). Wysłanie Wiadomości SMS Dezaktywującej Pakiet cykliczny powoduje dezaktywację Pakietu cyklicznego ze skutkiem natychmiastowym. Za godzinę i datę wysłania wiadomości SMS, o której mowa powyżej, uznaje się godzinę i datę otrzymania tej wiadomości SMS przez Polkomtel, zarejestrowaną w systemie teleinformatycznym Polkomtel. Na numer telefonu, z którego została wysłana Wiadomość SMS Dezaktywująca Pakiet cykliczny Użytkownik Usługi otrzyma Wiadomość SMS Potwierdzającą Dezaktywację Pakietu. Z tytułu wysłania wiadomości SMS, o których mowa w niniejszym ustępie, nie jest pobierana opłata , z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 powyżej.
  15. ozostałe warunki naliczania i wysokości opłat są zgodne z obowiązującym danego Klienta regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Polkomtel właściwym dla taryfy/promocyjnego planu cenowego, z którego dany Użytkownik Usługi korzysta.

  §11
  Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu

  1. Wysyłanie wiadomości SMS w Usłudze z poziomu Serwisu jest możliwe dla Użytkowników Usługi, którzy zakończyli proces rejestracji opisany w § 3.
  2. Wysyłanie wiadomości SMS z Serwisu jest uzależnione od dysponowania przez Użytkownika Usługi na Koncie Użytkownika Usługi (Wartość Konta Użytkownika Usługi) niezbędną ilością punktów (minimum 1 punktu do wysłania jednej wiadomości SMS), z zastrzeżeniem ust. 3-4 poniżej).
  3. Użytkownik Usługi zasila Konto Użytkownika Usługi punktami niezbędnymi do korzystania z Usługi poprzez wysyłanie wiadomości SMS Premium, o których mowa w §10 ust.3.
  4. Wysłanie przez Klienta wiadomości SMS dłuższej niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) spowoduje automatyczne podzielenie tej wiadomości na odpowiednią liczbę wiadomości SMS o długości wskazanej w ust. 5 poniżej, z których każda powoduje zmniejszenie stanu Wartości Konta Użytkownika Usługi, zgodnie z § 8 ust. 7 powyżej. Polskie znaki diakrytyczne (ę, ó, ł, ś, ą, ż, ź, ć, ń) użyte w wiadomości będą automatycznie zamieniane na odpowiedniki alfabetu łacińskiego.
  5. Wiadomość SMS dłuższa niż 156 znaków (łącznie z podpisem i prefiksem) dzielona jest na odpowiednią ilość wiadomości SMS, o maksymalnej ilości znaków równej: pierwsza wiadomość SMS - 156 znaków, druga wiadomość SMS - 146 znaków, trzecia wiadomość SMS i kolejne wiadomości SMS - 153 znaki, ostatnia wiadomość SMS – pozostała ilość znaków mniejsza lub równa 153 znakom.
  6. Warunkiem wysłania wiadomości SMS przy wykorzystaniu Serwisu jest wpisanie w oznaczone pola strony Serwisu:
   1. Numeru telefonu odbiorcy wiadomości SMS,
   2. Dowolnego wyrazu w polu Od,
   3. Treści wiadomości SMS.
  7. Do każdej wiadomości SMS, przesłanej przy wykorzystaniu Serwisu zostanie dołączony tekst informujący o numerze telefonu Użytkownika Usługi.
  8. Usługa wysyłania wiadomości SMS przy pomocy Serwisu jest udostępniona wyłącznie do komunikacji prywatnej. Z Usługi nie można korzystać w celach komercyjnych. Wiadomości SMS nie mogą zawierać tekstów naruszających przepisy prawa, dobre obyczaje lub prawa osób trzecich.
  9. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości wysłanych przy wykorzystaniu Serwisu. Całkowitą odpowiedzialność za treść wysyłanej wiadomości ponosi nadawca (Rodzic) wiadomości.
  10. Polkomtel zastrzega sobie prawo do ustalenia dziennego limitu wszystkich wiadomości wysyłanych za pośrednictwem Serwisu.
  11. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości SMS do odbiorcy, które nastąpiło z przyczyn niezależnych od Polkomtel lub z innych przyczyn wskazanych w odpowiednim regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel, w szczególności Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości do sieci blokujących SMS przychodzące z sieci Polkomtel oraz w przypadku gdy odbiorca wiadomości SMS będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu przed upływem czasu ważności wiadomości SMS.
  12. Serwis nie jest przeznaczony do wysyłania niezamówionych informacji handlowych, a Użytkownik Usługi zobowiązany jest do niewysyłania niezamówionych informacji handlowych z wykorzystaniem Serwisu. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności względem osób, do których Użytkownik Usługi wysyła z wykorzystaniem Serwisu wiadomości SMS, z tytułu roszczeń tych osób wynikających z działania Użytkownika Usługi sprzecznego z powyższym zobowiązaniem.

  §12
  Oferta promocyjna

  1. Do skorzystania z oferty promocyjnej (dalej „Promocji”) uprawnieni są Klienci spełniający warunki opisane w §2 ust.1 Regulaminu.
  2. W ramach Promocji Użytkownik Usługi ma możliwość aktywacji wybranego przez siebie Pakietu cyklicznego zgodnie z tabelą z §10 ust.3 oraz otrzymania za to darmowych punktów na Koncie Użytkownika Usługi (dalej „Bonus”) w liczbie odpowiadającej punktom, które przysługują za aktywację danego Pakietu cyklicznego zgodnie z tabelą z §10 ust.3 z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
  3. Bonus przyznawany jest wyłącznie w pierwszym okresie obowiązywania Pakietu cyklicznego co oznacza, że za kolejne okresy aktualizacji Pakietu cyklicznego Użytkownik Usługi zostaje obciążony opłatą zgodnie z tabelą z §10 ust.3 .
  4. W celu otrzymania Bonusu Użytkownik Usługi powinien aktywować Pakiet cykliczny zgodnie z tabela z § 10 ust.. 3.
  5. Bonus przysługuje tylko tym Użytkownikom Usługi, którzy po raz pierwszy aktywują Pakiet cykliczny.
  6. Bonus może zostać aktywowany tylko jeden raz i tylko na wybrany Pakiet cykliczny.
  7. Aktywacja Bonusu umożliwia Rodzicowi wykonywanie lokalizacji oraz wysyłanie SMS z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  8. Po upływie pierwszego okresu obowiązywania Pakietu cyklicznego o którym mowa w ust. 3 powyżej, opłaty za kolejne cykliczne (automatyczne) doładowania Konta Użytkownika Usługi w ramach aktywowanego Pakietu cyklicznego będą zgodne z tabelą z § 10 ust. 3 na zasadach opisanych w §10.
  9. Promocja obowiązuje od 20 grudnia 2010 roku do odwołania.
  10. romocja może być w każdym czasie zmieniona lub odwołana, z zastrzeżeniem, że nie powodować to będzie utraty lub zmiany korzyści przyznanych przed wprowadzeniem zmiany lub odwołaniem Promocji.

  §13
  Ograniczenie odpowiedzialności

  1. Polkomtel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
   1. ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika Usługi mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości informacji udostępnianych w ramach Usługi,
   2. sposób korzystania z Usługi przez Użytkowników Usługi,
   3. jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub niemożności skorzystania Użytkownika z Usługi, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim,
   4. treści wykorzystywane w Usłudze,
   5. kompletność i aktualność informacji udostępnianych przez Dostawcę.
  2. Polkomtel zobowiązuje się do dołożenia staranności, aby informacje dostępne w Usłudze były aktualne. Polkomtel nie gwarantuje, iż dane na temat położenia oraz inne dane uzyskane w ramach Usługi są zgodne ze stanem faktycznym.

  §14
  Postanowienia Końcowe

  1. Polkomtel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zmiany funkcjonalności dostępnych w Serwisie, zakończenia lub czasowego zawieszenia świadczenia Usługi w dowolnym czasie. Informacje w tym zakresie zostaną podane na stronie http://www.gdziejestdziecko.plus.pl.
  2. System punktacji określony w Regulaminie działa wyłącznie w obrębie Usługi i nie może być łączony z innymi systemami punktacji działającymi w sieci Polkomtel. Punkty zgromadzone na Koncie Użytkownika Usługi mogą być wykorzystywane wyłącznie w ramach Usługi.
  3. Usługa świadczona jest na zasadach określonych w Regulaminie od dnia 20.12.2010 roku do odwołania.
  4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników MixPlus, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Abonentów 36.6, Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. dla Użytkowników 36.6.
  5. Regulamin dostępny jest na stronie http://www.gdziejestdziecko.plus.pl oraz w siedzibie Polkomtel.
2.16.9